REGULAMIN NAUKI JAZDY LDRIVE

REGULAMIN SZKOLENIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM W ZAKRESIE PRAWA JAZDYKAT.A,B

§ 1

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady obowiązujące w szkole nauki jazdy LDRIVE w Warszawie.

§ 2

Obowiązki Szkoły Nauki Jazdy Ldrive

1. Ośrodek zobowiązuje się do profesjonalnego przeprowadzenia szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U.2016.280z dnia04.03.2016 r.z późn. zm.).

2. Osk zobowiązuje się do przeprowadzenia części teoretycznej, praktycznej i egzaminów wewnętrznych.

3. Po zakończeniu szkolenia, uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów wewnętrznych oraz uregulowaniu wszystkich płatności, Osk aktualizuje Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)wymagany do zgłoszenia się na egzamin państwowy.

4. Administratorem danych osobowych uczestnika kursu przetwarzanych w związku z realizacją umowy jest Osk.

Dane osobowe uczestnika kursu będą wykorzystywane przez Osk wyłącznie w celu realizacji umowy i nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów, nie związanych z umową. Osk zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Uczestnika kursu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 3

Warunki przyjęcia na kurs

1. Kursu nie może rozpocząć osoba, w stosunku do której orzeczony został prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeń innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w okresie obowiązywania tego zakazu.

2. Warunkiem odbycia kursu jest posiadanie przez Uczestnika Kursu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowana pojazdem oraz posiadania nr Pkk.

3. Warunkiem przyjęcia na kurs jest również wniesienie opłaty według cennika umieszczonego na stronie www.ldrive.pl

4. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może przystąpić do kursu wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na 3 miesiące przed ukończeniem 18-tego roku życia.

§ 4

Zapisy na kurs i Jazdy uzupełniające

1. Kursant może zapisać się na kurs lub jazdy doszkalające w biurze Nauki Jazdy Ldrive w Warszawie ul. Słowicza 33, przez stronę www.ldrive.pl, korzystając z zakładki zapisy online, lub przez kontakt telefoniczny 518 900 519 z pracownikiem biura.

§ 5

Cześć teoretyczna

1. Liczbę godzin zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie pracownik biura w porozumieniu z tą osobą.

2. Liczba godzin dla zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia nie może być mniejsza niż 26 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii B, 4 godziny zajęć teoretycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, Godzina zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia równa się 45 minut.

§ 6

Cześć praktyczna

1. Liczbę godzin zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie pracownik biura w porozumieniu z tą osobą.

2. Zajęcia w zakresie części praktycznej szkolenia rozpoczynają się po odbyciu części teoretycznej szkolenia.

3. Minimalna liczba godzin dla zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia nie może być mniejsza niż 30 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii B, przy czym jedna godzina szkolenia równa się 60 minut.

4. Szkolenie praktyczne rozpoczyna się i kończy pod szkołą Nauki Jazdy Ldrive ul. Słowicza 33, o godzinie ustalonej wcześniej pomiędzy kursantem, a pracownikiem biura.

Instruktor ma obowiązek poczekać na kursanta 15 minut, po tym czasie jeśli kursant nie zawiadomił biura instruktor ma prawo oddalić się z umówionego miejsca spotkania.

5. Kursant uczestniczący w szkoleniu praktycznym powinien mieć przy sobie dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości (legitymację szkolną lub studencką, dowód osobisty, paszport, lub kartę stałego pobytu,) i szkła korekcyjne lub okulary, jeżeli są wymagane orzeczeniem lekarskim.

6. Kursant ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w stanie trzeźwości. Jeśli stan lub zachowanie Kursanta uzasadnia podejrzenie, że znajduje się on wstanie nietrzeźwości, wstanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,to Instruktor ma obowiązek zakończyć szkolenie i może sprawdzić ten fakt na najbliższym komisariacie Policji.

7. Osobie szkolonej znane są konsekwencje prawne w przypadku przystąpienia do szkolenia w stanie nietrzeźwości, wstanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

§ 7

Egzaminy wewnętrzne

1. Egzamin wewnętrzny  jest przeprowadzany odpowiednio po ukończeniu wszystkich zajęć z zakresu części teoretycznej i praktycznej przez instruktora wyznaczonego przez kierownika.

2. Egzamin wewnętrzny składa się z części:

a) teoretycznej –przeprowadzanej w sali wykładowej przy użyciu testu komputerowego;

b) praktycznej –przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym po uzyskaniu przez osobę szkoloną pozytywnego wyniku egzaminu z części teoretycznej.

3. Zakres części praktycznej egzaminu wewnętrznego, kryteria oceny oraz czas jego trwania są zgodne z zasadami przeprowadzania egzaminu praktycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy kat. B.

§ 8

Odwoływanie jazd i egzaminów

1. Kursant, ma prawo odwołać zajęcia praktyczne lub je przełożyć informując biuro Nauki Jazdy Ldrive telefonicznie najpóźniej 24 godziny przed planowanym spotkaniem.

2. Nauka Jazdy Ldrive zastrzega sobie prawo do odwoływania szkolenia praktycznego w każdym czasie bez dodatkowych konsekwencji z zastrzeżeniem konieczności zrealizowania odwołanego szkolenia kursanta w najbliższym możliwym terminie.

3. W przypadku nieodwołania przez Kursanta zajęć praktycznych lub egzaminu wewnętrznego praktycznego niniejszego Regulaminu, Kursant zostaje obciążony opłatą dodatkową 1h-60zł za każdą nieodbytą godzinę jazd, na które umówił się wcześniej z pracownikiem biura.

4. Kursant jest zobowiązany odbyć taką ilość godzin, jaka przepadła z jego winy.

5. W przypadku odwołania zajęć praktycznych lub egzaminów wewnętrznych praktycznych bądź brak stawienia się Kursanta, zakładany czas ukończenia kursu może ulec wydłużeniu.

6. Szkolenie z pierwszej pomocy jest obowiązkowe, obecność na zajęciach można odwołać do godziny 14:00 poprzedniego dnia roboczego. Brak obecności na kursie to koszt 100 zł.

§ 9

Opłaty

1. Cena kursów i jazd doszkalających przedstawiona jest w cenniku dostępnym na stronie www.ldrive.pl.

2. Cena kursu kat. B nie obejmuje opłaty za egzamin państwowy, gdyż jest to opłata pobierana przez WORD.

3. Płatność za kurs może odbyć się w systemie ratalnym:

dla kat. B

I rata płatna przed odbyciem badań lekarskich – wpisowe,

II rata przed rozpoczęciem zajęć praktycznych,

III rata płatna przed 10 godziną zajęć praktycznych,

IV rata płatna przed 20 godziną zajęć praktycznych,

4. Brak płatności kolejnej raty uznaje się za wstrzymanie kursu. Kontynuowanie jest możliwe po dokonaniu zapłaty.

5. Opłaty należy uregulować gotówką lub kartą w biurze, przelewem (numer konta znajduje się na stronie internetowej w zakładce kontakt).

6. Kursant może zrezygnować z kursu przed jego zakończeniem –w tym wypadku wpłacona opłata podlega zwrotowi po odliczeniu części wpisowej i wykorzystanej.


7.  Cena oraz warunki niniejszej umowy obowiązują przez rok od zapisu na kurs.

8. Jeśli kursant nie rozpocznie szkolenia teoretycznego lub praktycznego w ciągu 12 miesięcy od daty zapisu na kurs -  tym samym wniesione płatności zostają wliczone na poczet zakładanej organizacji szkolenia i poniesionych przez Osk kosztów.

9. Jeśli kursant zaniecha kontynuację szkolenia w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktywności tym samym płatności zostają wliczone na poczet zakładanej organizacji szkolenia i poniesionych przez Osk kosztów.

10. W obu przypadkach z punktu 8 i 9 prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Osk.

 

Zapisz się na kurs ONLINE!
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie! Polityka prywatności Rozumiem